علم و تکنولوژی

آیا هماهنگی مغز و موسیقی در زمان اجرا وجود دارد؟


احساس ارتباط بین نوازندگان ، موسیقی نواختن و مخاطب در هر کنسرت کار سختی نیست. تحقیقات جدید نشان می دهد که این پیوند به سطح عصبی برمی گردد و فعالیت مغز نوازندگان و نوازندگان در واقع با شنوندگان هماهنگ است. بر اساس این شواهد جدید ، به نظر می رسد که علاقه به موسیقی به این معناست که مدل های مغز با موسیقی برابر است. در حالی که تحقیقات قبلی چگونگی واکنش مغز به موسیقی و لذت بردن آنها را مورد بررسی قرار داده است ، این تحقیق بر ارتباط عصبی بین نوازندگان و مخاطبان متمرکز شده است.

محققان در این مقاله می نویسند: ارزیابی موسیقی شامل مغز تولیدکنندگان موسیقی و درک یک شبکه موقتی است که از طریق آن مخاطب قصد هنرمند را درک می کند و حس مثبتی از عملکرد نشان می دهد.

محققان با استفاده از اسکنهای طیف سنجی مادون قرمز ، جریان خون به مغز مخچه را کنترل و تجزیه و تحلیل کردند. آنها ویدئویی از این نوازنده تهیه کردند و آن را به 16 مخاطبان با استفاده از همین روش برای بررسی جریان خون به مغزشان نشان دادند. نتایج نشان داد که سازگاری بین مغز نوازنده و شنونده در همه تست ها سازگار و معنی دار است.

نواحی مغز مبتلا شامل قشر تمپورال چپ در پردازش ریتم صداها و همچنین قشر تحتانی راست و قدامی است. همچنین رابطه دیگری با سطح علاقه به قطعه موسیقی و ارتباط مغزی مخاطبان در قشر تمپورال چپ وجود دارد.

این ارتباط بین نوازنده و شنونده در نیمه دوم فیلم مشاهده می شود ، که نشان می دهد برای برقراری ارتباط و لذت بردن از موسیقی و شناخت اولی از ریتم و ساختار در زمان لازم است.

در حالی که این یک مطالعه کوچک است که موج های مغزی را با جزئیات کامل ثبت نمی کند ، این یافته ها می تواند دیدگاههای جالب توجهی را در مورد تحقیقات آینده به پژوهشگران ارائه دهد.

sciencealert.com

2121


نوشته های سایت مطابق با استخراج اخبار روز، اقدام به انتشار محتوا می نماید، به همین دلیل مسوولیت کلیه محتوای این سایت بر عهده پایگاه های اصلی بوده و وب سایت تکنونامه هیچ مسوولیتی در قبال این نوشته از سایت نخواهد داشت.

دکمه بازگشت به بالا