علم و تکنولوژی

باگ بزرگ و مشکل ساز پیام رسان های داخلی از نظر رئیس سندیکای مخابرات !

حسین ریامی در خصوص ارزیابی عملکرد پیام رسان ها و پلتفرم های داخلی گفت: استفاده از پیام رسان ها به منظور برقراری ارتباط گروهی و یا با افراد خاص فارغ از محل یا ملیت و اقامت دائم یا موقت آنها برای شخصی، اجتماعی و اقتصادی. اهداف ارتباطی است و این یک فرهنگ است که پیام رسان های داخلی این توانایی را به طور کامل ندارند و در برقراری ارتباط با افراد یا شرکت هایی که شماره تلفن همراه ایرانی و غیر ایرانی ندارند یا ایرانیان خارج از کشور هستند مشکل دارند، بنابراین می توانند تسهیل ارتباطات بین المللی.

رئیس کمیته صنعت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: با توجه به تسهیل خبرنگاران خارجی دو در روابط اقتصادی آموزشی، صنعتی و تجاری، بسیاری از فعالیت های اقتصادی با محدودیت ایجاد شده است. اجبار تعدادی از خبرنگاران خارجی مانعی بر سر راه رشد اقتصادی کشور ایجاد کرده و باعث شده رشد صادرات و فعالیت اقتصادی کشور کاهش یابد، بنابراین باید با راهکاری برای رفع محدودیت ها مدیریت شود.

4141

دکمه بازگشت به بالا