علم و تکنولوژی

وضعیت کرونا در ایران در هفته ۱۲۱ / ۲۰ فوتی در هفته‌ای که گذشت

در هفته سوم خرداد 1401 مصادف با هفته صد و بیست و یکم اپیدمی کرونا در کشور، کاهش و ثبات بیماران بستری در 21 استان کشور و همچنین کاهش یا پایان یافتن موارد به اضافه فوت در 29 استان کشور مشاهده شد. گزارش.

به گزارش تکنونامه، بر اساس اعلام وزارت بهداشت، بررسی هفتگی وضعیت کنونی سندرم کرونا در کشور در هفته سوم خرداد 1401 منطبق با هفته یکصد و بیست و یکم شیوع این بیماری، نشان داد که در هفته گذشته تعداد بیماران سرپایی مثبت 892 نفر بوده است. تعداد بستری های جدید 198 نفر و تعداد فوتی های جدید 20 نفر بود.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

بررسی شیوع بیماری عروق بیماری کرونا در هفته سوم خرداد ماه در تمامی استان های کشور

تهران

در استان تهران هفته گذشته تعداد بیماران سرپایی مثبت 86 نفر بود. تعداد بستری های جدید 57 نفر و تعداد فوتی های جدید هفت نفر بوده است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

همچنین در استان تهران نیز در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌ها افزایش یافته است. میزان بروز و مرگ و میر استانی بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

یزد

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها افزایش یافته و تعداد فوتی‌ها در استان کاهش یافته است. میزان بروز بیمارستانی بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر استانی صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

چهارمحال و بختیاری

موارد بروز بیمارستان اندکی افزایش یافته و مرگ و میر استانی باقی مانده است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و مرگ و میر در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

کوراسان پوا

در هفته های اخیر روند بستری شدن در بیمارستان اندکی افزایش یافته و مرگ و میر استانی پایدار است. میزان بروز و مرگ و میر استانی بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

کاسوین

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها اندکی افزایش یافته و تعداد فوتی‌ها در استان کاهش یافته است. میزان بروز بیمارستانی بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر استانی صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

کیمن

در هفته‌های اخیر، تعداد بیمارستان‌های ساکن و فوتی‌ها در این استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و مرگ و میر در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

کورازون جنوبی

هفته گذشته تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان همچنان بالا بود. میزان بستری در استان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

ایلام

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان ثابت مانده است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

لرستان

موارد خواب بیمارستانی استانی و مرگ و میر همچنان باقی است. میزان بروز و مرگ و میر استانی بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

هرمزگان

در هفته‌های اخیر تعداد پذیرش‌های بیمارستانی اندکی افزایش یافته و آمار فوتی‌ها در استان ثابت است. میزان بستری در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

کهگیلویه و بویراحمد

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها کاهش یافته و تلفات در این استان ثابت مانده است. میزان بستری در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

کوراسان رسوی

روند بستری شدن و فوت در استان به همین شکل است. میزان بستری بالاتر از میانگین کشوری و مرگ و میر در استان کمتر است.میانگین کشوری.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

قرقیزستان

در این هفته تعداد بستری‌ها افزایش یافته و فوتی‌ها در استان باقی مانده است. میزان بستری در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

اصفهان

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان افزایش یافته است. میزان بستری در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

وسط

در هفته های اخیر روند بستری شدن در بیمارستان افزایش یافته و آمار فوتی ها در استان ثابت مانده است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و مرگ و میر در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

رسارس

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان ثابت مانده است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و مرگ و میر در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

مازندران

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها در بیمارستان‌ها ثابت مانده و آمار فوتی‌ها در استان کاهش یافته است. بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری است و آمار فوتی ها در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

کیلان

در هفته های اخیر، حوادث بیمارستانی ثابت مانده و مرگ و میر در این استان افزایش یافته است. نرخ بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

Com

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان رو به کاهش بوده است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و مرگ و میر در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

نان

روند بستری شدن در بیمارستان کند شده و تلفات در این استان افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و مرگ و میر در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

نان

در هفته‌های اخیر تعداد پذیرش‌های بیمارستانی اندکی افزایش یافته و آمار فوتی‌ها در استان ثابت است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و مرگ و میر در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

کرمانشاه

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان ثابت مانده است. میزان بستری در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری است و آمار فوتی ها در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

آذربایجان شرقی

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها در بیمارستان‌ها ثابت مانده و آمار فوتی‌ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری است و آمار فوتی ها در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

آذربایجان غربی

در هفته های اخیر تعداد پذیرش در بیمارستان ها کاهش یافته و میزان مرگ و میر استانی ثابت مانده است. میزان بروز بیمارستانی کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر استانی بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

همدان

در هفته های اخیر تعداد پذیرش در بیمارستان ها کاهش یافته و میزان مرگ و میر استانی ثابت مانده است. میزان بستری در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری است و آمار فوتی ها در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

گلستان

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان ثابت است. نرخ ثبت نام در بیمارستان ها کمتر از میانگین کشوری و نرخ مرگ و میر در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

البرز

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان رو به کاهش بوده است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و مرگ و میر در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

اردبیل

در هفته های اخیر، روند بستری شدن و مرگ و میر این استان ادامه داشته است. میزان بستری شدن و مرگ و میر در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

بوشهر

کارخانه کاهش یافت و تلفات در استان ثابت ماند. نرخ بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

زنجان

در هفته های اخیر روند بستری و فوتی ها در استان ثابت بوده است. میزان بستری شدن و مرگ و میر در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

سیستان و بلوچستان

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان ثابت مانده است. میزان بستری شدن و مرگ و میر در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

این در حالی است که بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در هفته آخر منتهی به هفته سوم خرداد 1401 کاهش و تثبیت تصاویر بیماران بستری در 21 بیمارستان استان، افزایش 4 استان و افزایش جزئی 6 مورد در سایر استان ها. گزارش شود.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

همچنین گزارش هایی از کاهش یا توقف مرگ و میر در هفته گذشته در 29 استان کشور گزارش شده است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا