انواع فونداسیون پایه چراغ پارکی

فونداسیون پایه چراغ پارکی، سازه ای است که وظیفه انتقال بار پایه چراغ پارکی به زمین را بر عهده دارد. فونداسیون پایه چراغ پارکی، معمولاً از بتن ساخته می شود و در انواع مختلفی از خاک ها، از جمله خاک های نرم و سست، اجرا می شود.

دتایل فونداسیون پایه روشنایی |دیتیل پایه چراغ |طراحی فونداسیون تیر چراغ برق

انواع فونداسیون پایه چراغ پارکی

فونداسیون پایه چراغ پارکی، به دو دسته زیر تقسیم می شود:

  • فونداسیون بتنی: فونداسیون بتنی، یکی از رایج ترین انواع فونداسیون پایه چراغ پارکی است. این نوع فونداسیون، از بتن ساخته می شود و می تواند در انواع مختلفی از خاک ها، از جمله خاک های نرم و سست، اجرا شود.
  • فونداسیون شمعی: فونداسیون شمعی، یکی دیگر از انواع فونداسیون پایه چراغ پارکی است. این نوع فونداسیون، از یک یا چند شمع بتنی تشکیل شده است که در زمین فرو می روند. فونداسیون شمعی، معمولاً در خاک های سخت و سنگی اجرا می شود.

طراحی فونداسیون پایه چراغ پارکی

طراحی فونداسیون پایه چراغ پارکی، باید توسط یک مهندس متخصص انجام شود. طراحی فونداسیون پایه چراغ پارکی، باید با توجه به عوامل مختلفی، مانند ارتفاع پایه چراغ پارکی، نوع خاک و بار باد و زلزله، انجام شود. فونداسیون برج نوری، سازه ای است که وظیفه انتقال بار برج نوری به زمین را بر عهده دارد. فونداسیون برج نوری، معمولاً از بتن ساخته می شود و در انواع مختلفی از خاک ها، از جمله خاک های نرم و سست، اجرا می شود.

انواع فونداسیون برج نوری

فونداسیون برج نوری، به دو دسته زیر تقسیم می شود:

  • فونداسیون بتنی: فونداسیون بتنی، یکی از رایج ترین انواع فونداسیون برج نوری است. این نوع فونداسیون، از بتن ساخته می شود و می تواند در انواع مختلفی از خاک ها، از جمله خاک های نرم و سست، اجرا شود.
  • فونداسیون شمعی: فونداسیون شمعی، یکی دیگر از انواع فونداسیون برج نوری است. این نوع فونداسیون، از یک یا چند شمع بتنی تشکیل شده است که در زمین فرو می روند. فونداسیون شمعی، معمولاً در خاک های سخت و سنگی اجرا می شود.

طراحی فونداسیون برج نوری

طراحی فونداسیون پایه چراغ ، باید توسط یک مهندس متخصص انجام شود. طراحی فونداسیون برج نوری، باید با توجه به عوامل مختلفی، مانند ارتفاع برج نوری، نوع خاک و بار باد و زلزله، انجام شود.

مراحل اجرای فونداسیون برج نوری

اجرای فونداسیون برج نوری، معمولاً شامل مراحل زیر است:

  1. بررسی خاک: در مرحله اول، باید خاک محل اجرای فونداسیون بررسی شود. این بررسی، برای تعیین نوع فونداسیون مناسب و مشخص کردن عمق و ابعاد فونداسیون انجام می شود.
  2. حفر چاله: در مرحله دوم، باید چاله ای به عمق و ابعاد مشخص شده، در محل اجرای فونداسیون حفر شود.
  3. اجرای آرماتوربندی: در مرحله سوم، باید آرماتورهای فونداسیون در چاله قرار داده شوند.
  4. بتن ریزی: در مرحله چهارم، باید بتن در چاله ریخته شود.
  5. عمل آوری بتن: در مرحله پنجم، باید بتن به مدت مشخصی عمل آوری شود تا مقاومت کافی را کسب کند.
دکمه بازگشت به بالا