عمومیکسب و کار ایرانی

آیا زن می تواند بدون دلیل طلاق بگیرد؟

از نظر قانون مدنی طلاق گرفتن زن چگونه است؟

،به نقل از وکیل خوب در تهران طلاق یکی از شیوه های انحلال نکاح دائم است. بر اساس قانون مدنی اصولاً با مرد می باشد. با این وجود در صورت وجود برخی از شرایط قانونی، زن می تواند به دادگاه مراجعه نموده و دادخواست طلاق طرح نماید.

همچنین در صورتی که هنگام ازدواج یا پس از آن مرد به زن وکالت بلاعزل در طلاق داده باشد، زن می تواند حتی بدون دلیل به نیابت از مرد خود را طلاق دهد. موضوع این نوشتار بررسی مواردی است که قانوناً زوجه با دلیل یا بدون دلیل می تواند نسبت به دریافت حکم طلاق از دادگاه خانواده، اقدام نماید یا اینکه ؟.

آیا طلاق گرفتن زن بدون دلیل امکان پذیر است؟

دلایل قانونی برای طلاق زن

دلایلی که زوجه می تواند با اثبات آن ها در دادگاه خانواده از دادگاه درخواست طلاق نماید به شرح ذیل است :

الف ) : زوجه بتواند یکی از شروط دوازده گانه مندرج درعقدنامه را در صورتی که زوج آن را امضاء نموده باشد اثبات نماید . شروط به شرح ذیل می باشد :

ب ) : زوجه عسر و حرج خود را طبق ماده 1130 قانونی مدنی اثبات نماید.عسر و حرج یعنی در زندگی مشترک وضعیتی برای زوجه به وجود بیاید که تحمل آن برای زن مشکل و همراه با مشقت باشد.

ج) : زوجه از همسرش وکالت در طلاق داشته باشد.

آیا طلاق گرفتن زن بدون دلیل امکان پذیر است؟

موارد عسر و حرج :

بنابر مواد 1129 تا 1130 قانون مدنی، در صورتی که هر کدام از دلایل زیر وجود داشته باشد، زوجه می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و دادخواست طلاق را طرح نماید:

طبق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، در صورتی که ادامه زندگی زناشویی برای زن موجب عسر و حرج شود، زوجه می تواند تقاضای طلاق کند. این اقدام در صورتی ممکن است که زندگی مشترک برای زوجه غیر قابل تحمل باشد.

در این صورت زوجه می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و تقاضای طلاق توافقی را طرح نماید. منظور از عسر و حرج شرایط اضطراری است که برای زن غیر قابل تحمل باشد. برای مثال چنانچه منزلی که مرد برای زوجه فراهم کرده است موجب دشواری زندگی برای وی گردد، زوجه می تواند به استناد عسر و حرج، در دادگاه تقاضای طلاق طرح کند.

آیا طلاق گرفتن زن بدون دلیل امکان پذیر است؟

آیا از نظر قانونی طلاق گرفتن زن بدون دلیل امکان دارد؟

حقوق مدنی ایران بر مبنای مقررات اسلامی تنظیم گردیده است. همانطور که اشاره شد اصولاً مرد حق طلاق دارد. در واقع از نظر حقوقی جاری نمودن صیغه طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه می باشد که اختیار انجام آن با مرد است.

با این حال در بسیاری از موارد ممکن است در ضمن عقد نکاح یا پس از آن، مرد به صورت بلاعزل به زوجه در طلاق دادن خویش وکالت دهد. به عبارت دیگر در صورتی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل در طلاق بدهد، زوجه به نیابت و وکالت از شوهر می تواند صیغه طلاق را جاری کرده و خود را طلاق دهد.

با این وجود باید توجه داشت که حتی در صورت داشتن وکالت بلاعزل در ، باید مراحل قانونی مندرج در قانون حمایت خانواده برای طلاق رعایت گردد. یعنی به طور کلی حتی طلاق گرفتن بدون دلیل زن با وکالت بلاعزل نیز مستلزم طرح دادخواست در دادگاه خانواده و صدور گواهی عدم سازش توسط قاضی این دادگاه است. پس از صدور گواهی عدم سازش زوجه باید به دفترخانه ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کرده و نسبت به جاری ساختن صیغه طلاق مبادرت نماید.

هرچند عقد وکالت یک عقد جایز است و طرفین می توانند هر وقت که خواستند آن را فسخ کنند. لیکن چنانچه عقد وکالت به عنوان شرط ضمن عقد لازمی منعقد گردیده باشد، قابل فسخ نیست. برهمین مبنا مرد نمی تواند وکالت در را که به صورت بلاعزل در ضمن عقد نکاح به زوجه تفویض کرده است را فسخ نماید و به این دلیل از طلاق زوجه جلوگیری به عمل آورد.

اگر زن درخواست طلاق دهد و اگر مرد راضی به طلاق نباشد |اگر مرد طلاق ندهد زن میتواند طلاق بگیرد |دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن

طلاق به درخواست زن

این امر در کشور ما که بدون هیچ دلیل خاصی امکان دارد پذیرفته شده است و مرد برای دادن همسرش صرفا می بایست تمام حقوق مالی زوجه را به او بپردازد و نیاز به داشتن دلیل محکمه پسند برای جدایی و دادن زن ندارد و حتی مخالفت هم در از جانب مرد بی تاثیر است .

اما این گونه نیست که بدون داشتن محکمه پسند بتواند بگیرد ، برای از دادگاه خانواده یا باید عسر و حرج خود را که مصادیق مختلفی دارد به دادگاه خانواده محل سکونت خودش یا محلی که شوهر در آنجا اقامت دارد اثبات کند یا اینکه حق یا همان وکالت در داشته باشد در این صورت می تواند به یکی ازدفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و دادخوست را تنظیم و ثبت کند تا از آنجا برای دادگاه خانواده ارسال شود .

یک روند رسیدگی سه مرحله ای را در دادگاه طی خواهد کرد به این معنا که پس از به یکیاز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست در آنجا دادخواست ثبت شده در

اولین مرحله به دادگاه بدوی ارسال می شود پس از رسیدگی در دادگاه بدوی و صدور حکم اگر هر یک از طرفین که حکم به ضررش صادر شده است اعتراضی داشته باشد می تواند در مدت 20 روز به این رای اعتراض کند .

اگر اعتراضی شود پس از اعتراض پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و در آنجا بدون حضور طرفین و صرفا با تبادل لوایح رسیدگی مجدد آغاز می شود و حکم صادر می شود که باز هم طرفین می توانند 20 روز از تایخ صدور رای اعتراض کنند .

در صورتی که پس از تجدید نظر خواهی دوباره اعتراضی از رای صادره صورت بگیرد که این اعتراض فرجام خواهی نام دارد ، در این صورت پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده خواهد شد . برای همین است که می گویند به جز توافقی در انواع دیگر مانندبه مرد یا روند رسیدگی طولانی تر خواهد بود مگر اینکه از طرف یا مرد اعتراضی به حکم دادگاه بدوی نشود .

دلایل زن برای درخواست طلاق

گفتیم که بدون داشتن دلیل محکمه پسند یا داشتن حق نمی تواند در صورت عدم رضایت شوهر به جدایی بگیرد ، که می تواند با اثبات آن ها به دادگاه خانواده رسیدگی کننده به دعوا از دادگاه داشته باشد عبارت اند از :

اثبات یکی از شروط دوازدگانه ضمن عقد ازدواج اگر مرد آن را امضا کرده باشد .

اثبات عسر و حرج در زندگی با شوهر ، عسر و حرج به این معنا است که در زندگی با شوهر وضیعتی برای زن بوجود بی آید که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد که مصادیق مختلفی دارد .

داشتن وکالت در طلاق از جانب شوهر یا همان داشتن  .

و اما مصادیقی که اثبات آن برای زن محسوب می شود عبارت اند از :

شرایطی وجود داشته باشد که کراهت شدید نسبت به مرد داشته باشد و کل مهریه اش را ببخشد .

نداشتن رابطه جنسی شوهر با زن برای مدت غیر متعارف .

داشتن اعتیاد شوهر که مضر باشد و به اساس زندگی خانوادگی ضربه وارد کند .

امراض مقاربتی شوهر .

نپرداختن نفقه حداقل به مدت ۶ ماه .

مریضی لاعلاج و سخت شوهر .

بچه دار نشدن مرد .

ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول .

تهیه نکردن منزل برای سکونت برای مدت غیر متعارف .

کتک زدن و توهین کردن به به طوری که ادامه زندگی برای او سخت و غیر ممکن شود .

محکومیت شوهر به زندان به مدت بالای ۵ سال یا ارتکاب به جرایمی که بر خلاف شان زوجه است .

در دادگاه بتواند خیانت شوهر را ثابت کند .

اگر زن بواسطه عیوب مرد در مسائل زناشویی مشکل داشته باشد .

برقراری رابطه جنسی نامتعارف و درخواست آن از جانب مرد .

دوری زوجین برای مدت طولانی یا بلا تکایف رها کردن .

و دیگر مواردی که ممکن است با اثبات آن در دادگاه که ادامه زندگی با شوهر را برای او سخت کرده و تایید این سختی و مشقت از سوی قاضی مصداق عسر و حرج قرار بگیرد

دکمه بازگشت به بالا