تقسیم اموال در طلاق توافقی چگونه است؟

از زبان وکیل طلاق توافقی بخوانید: یکی از موضوعات مهم در طلاق توافقی، تقسیم اموال زوج است. تقسیم اموال زوج یا همان شرط تنصیف دارایی زوج، زمانی که طلاق از طرف مرد باشد، مطرح می‌شود. در نتیجه در طلاق توافقی و طلاق از طرف زوجه شرط تقسیم دارایی مرد وجود ندارد. همچنین در صورتیکه مرد ثابت کند که طلاق به دلیل سوء رفتار و معاشرت زن و عدم انجام وظایف زناشویی زوجه اتفاق افتاده است، شرط تقسیم اموال شامل زن نمی‌شود. در نتیجه شرط تقسیم اموال زوج در طلاق توافقی تناقص دارد. زیرا در طلاق توافقی زوجین در مورد تمام موضوعات زندگی مشترک همچنین موضوعات مالی با یکیدیگر توافق می‌کنند و طلاق با توافق هر دوطرف صورت می‌گیرد، شرط تقسیم اموال مرد قابل اعمال نیست.

خانواده |دادگستری |زناشویی

تقسیم اموال در ازدواج

زن زمانی می‌تواند شرط تقسیم دارایی زوج را مطرح کند که طلاق صورت گرفته باشد. به این معنا که زن قبل از طلاق نمی‌تواند مرد را ملزم به اجرای شرط تقسیم دارایی قبل از درخواست طلاق کند. برطبق قلنون مدنی، حق طلاق با مرد است. اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد، باید شرط تقسیم دارایی را انجام دهد.

تقسیم دارایی در طلاق به درخواست زن

در مواقعی زن متقاضی طلاق است. در این موارد سوء رفتار یا عیوب مرد باعث اقدام به طلاق زوجه شده است. برطبق قانون مواردی که باعث عسر و حرج زن در زندگی زناشویی شود، شرط تقسیم اموال مرد نیز شامل آن شود.

ملاک ارزیابی در تقسیم اموال زوج

برای تنصیف یا تقسیم اموال زوج ملاک تعیین شده است. ملاک ارزیابی در تقسیم اموال شامل نصف اموال مرد یا معادل آن است. کمترین اموال مرد تا پنجاه درصد میزان و مبداء محاسبه تقسیم دارایی زوج است. در این مورد زن نمی‌تواند هر مالی از مرد را مطالبه نماید. شرط تقسیم اموال زوج فقط مربوط به دارایی و اموال مرد در مدت زوجیت است. در نتیجه مالی که مرد قبل از ازدواج داشته یا به ارث برده است در راستای شرط تقسیم یا تنصیف دارایی زوج قرار نمی‌گیرد. شرط دیگر برای تقسیم اموال زوج این است که اموال در زمان طلاق موجود باشند. اموال از بین رفته مانند اموال تلف یا مفقودشده  شامل شرط تنصیف دارایی زوج نیست. دیون زوج نسبت به اجرای شرط تقسیم اموال مرد مقدم است.

شرط تقسیم دارایی زوج در عقد ازدواج

در عقد ازدواج دائم، شرط تقسیم اموال زوج قید می‌شود. در سند ازدواج شرایط 12 گانه درج شده است که شرط تنصیف اموال زوج در بند الف آن بیان شده است. در صورتیکه مرد درخواست طلاق دهد و برای دادگاه خانواده ثابت شود که تقاضای طلاق از طرف مرد به دلیل سوء رفتار یا سوء معاشرت و عدم انجام وظایف زناشویی نبوده است، مرد موظف است نصف اموال و دارایی خود که در زمان ازدواج به دست آورده است را بلاعوض با رای دادگاه به زوجه انتقال دهد.

گروه وکلای پایه یک هوداد با داشتن وکلای زبده در امور طلاق توافقی، همواره در کنار شما هستند فقط کافیست تماس بگیرید. 09121893808

خانواده |دادگستری |زناشویی

شرایط انتقال نصف اموال به زوجه

برای انتقال نصف اموال مرد به زوجه باید شرایط وجود اشته باشد که شامل موارد ذیل است:

  • رابطه زوجیت دائم بین زن ومرد
  • درخواست طلاق از طرف مرد مطرح شود.
  • درخواست طلاق از طرف مرد به دلیل سوء رفتار زن نباشد.
  • وجود دارایی و اموال مرد در زمان درخواست طلاق

عدم الزام شرط تنصیف دارایی زوج

در سند ازدواج دائم شرط تقسیم اموال زوج ذکر شده است. اما مرد می‌تواند این شرط را نپذیرد. زوج به دلیل عدم آگاهی از قوانین این سند را امضا می‌کند. اما نکته مهم در مورد اجرای این شرط از طرف مرد این است که اجرای این شرط منوط به طلاق از طرف مرد است. در نتیجه زوجه نمی‌تواند تقسیم اموال مرد را بدون وقوع طلاق درخواست کند.

مدارک لازم جهت طرح دعوای مطالبه تقسیم دارایی زوج

  • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی زوجین
  • اصل و کپی سند ازدواج دائم
  • مدارک مربوط به اموال زوج

خانواده |دادگستری |زناشویی

تکلیف دادگاه در دعوای مطالبه نصف دارایی زوج

در اجرای شرط تقسیم اموال زوج، ابتدا دادگاه باید اموال و دارایی‌های مرد را مشخص کند. سپس ارزش اموال توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شود. دادگاه سهم زن را مشخص می‌کند که برطبق وضعیت مالی زوجین، مدت زندگی مشترک و میزان مشارکت زن در به دست آوردن دارایی‌ها در مدت ازدواج است. در صورتیکه طلاق با درخواست مرد با  تقسیم اموال وی بر طبق تصمیم دادگاه صادر شود، اما مرد طلاق را ثبت و اجرا نکند، زن حقی از نصف اموال زوج ندارد. در نتیجه تنها با صدور حکم به تقسیم اموال، زن مستحق نصف دارایی مرد در زمان زندگی مشترک نمی‎‌شود، بلکه باید صیغه طلاق اجرا و ثبت شود.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه نصف دارایی زوج

مرجع صالح رسیدگی به  مطالبه نصف دارایی زوج، دادگاه خانواده است. برای این مورد نیاز به دادخواست نیست. بلکه همزمان با درخواست طلاق و رسیدگی به آن و مشخص شدن حقوق مالی زوجه، شرط تنصیف اموال مرد نیز رسیدگی و رای صادر می‌شود. شرط تقسیم اموال برطبق قانون زمانی که طلاق در دفتر رسمی طلاق ثبت شود، قابلیت اجرایی دارد.

منبع: ویکی پدیا

دکمه بازگشت به بالا